بيمه هاي طرف قرارداد

نوع قرارداد (بستري)

 • بيمه تامين اجتماعي
 • خدمات درماني(كارمندي،ايرانيان،روستايي،ساير اقشار)
 • نيروهاي مسلح(ارتش)
 • آسيا
 • البرز
 • ايران
 • آرمان
 • آرمان سفيرسلامت
 • بانك تجارت
 • بانك كشاورزي
 • بانك ملت
 • بانك رفاه كارگران
 • بانك صادرات
 • تجارت نو
 • تعاون
 • سرمد
 • كوثر
 • بيمه ما(ملت ايران)
 • نوين
 • پارسيان
 • دانا
 • شهيد رجايي
 • سامان(درمانت)
 • رازي
 • شهرسالم
 • صدا و سيما
 • كارآفرين
 • كانون سردفتران
 • كمك رسان ايران(sos)
 • معلم
 • ملت

 نوع قرارداد (سرپايي)

 • تامين اجتماعي 
 • خدمات درماني
 • نيروهاي مسلح(ارتش)
 • ايران
 • شهرداري
 • كشاورزي
 • بانك تجارت
 • بانك صادرات
 • بانك ملت
 • صدا و سيما
 • دانشگاه علم و صنعت
 • دانشگاه شهيد رجائي
 • روزنامه ايران
 • شركت آبسال
 • خيريه صاحب الزمان
 • كانون سردفتران ايران
 •  صندوق رفاه كيش
 • تصادفات