راهنماي پذيرش بيماران

مدارک مورد نياز جهت پذيرش بيماران بستري:

 1.  دفترچه بيمه
 2.  دستور بستري
 3.   كارت ملي بيمار
 4.   كارت ملي زوجين جهت پذيرش بانوان اعم از باردار و غير باردار
 5.   شناسنامه زوجين جهت پذيرش بانوان اعم از باردار و غير باردار
 6.   اخذ رضايت نامه همسر بيمار براي انجام جراحي‌هاي زنان و زايمان
 7.   اخذ رضايت نامه والدين در صورت مجرد بودن مراجعه كننده جهت انجام جراحي‌هاي زنان
 8.   رضايت والدين براي مراجعين زير 18 سال

مدارک مورد نياز جهت صدور گواهي ولادت نوزاد:

 1.  شناسنامه پدر و مادر
 2. كارت ملي پدر و مادر
 3. آدرس و كد پستي محل سكونت