دکتر ابراهيم ذاكر
دکتر ابراهيم ذاكرریاست بیمارستان
محمدجعفر نعمت الهي
محمدجعفر نعمت الهيمترون (مدیر پرستاری)
دكتر محسن ولی زاده
دكتر محسن ولی زادهمسئول فني بيمارستان