دکتر ابراهيم ذاكر
دکتر ابراهيم ذاكرریاست بیمارستان
دكتر زهره حقیقی
دكتر زهره حقیقیمترون (مدیر پرستاری)
دكتر محسن ولی زاده
دكتر محسن ولی زادهمسئول فني بيمارستان