منشور حقوق مادر و بخش زايمان و ليبر

1 - حریم خصوصی و پوشش مادر باردار در تمامی مراحل لیبر و زایمان رعایت می گردد .

2 - شیو و انماء بر اساس درخواست مادر انجام می گیرد و از انجام روتین آن خودداری می شود .

3 - درصورت عدم تمایل مادر باردار به انجام معاینه واژینال توسط پزشک مرد ، مطابق درخواست وی عمل می گردد .

4 - هنگام انجام معاینات توسط پزشک مرد، پرسنل خانم در کنار مادر باردار حضور می یابد .

5 - درمواردی که مادر جزء گروه کم خطر تلقی می شود در طی مراحل لیبر به وی آزادی حرکت داده می شود .

6 - در مواردی که مادر جزء گروه کم خطر تلقی می شود طبق میل مادر و بنا به صلاحدید پزشک معالج به وی نوشیدنی سرد یا گرم و خوراکی سبک داده می شود .

7 - همراه آموزش دیده در تمامی مراحل لیبر وزایمان، اجازه حضور در کنار مادر باردار را دارد .

8 - جهت استفاده از روش های داروئی برای کاهش درد زایمان ، پس از ارائه توضیحات در مورد مزایا و معایب آن ، رضایت مادر جلب می گردد.

9 - از استفاده روتین از داروها یا لقاء کننده زایمان خودداری شده و استفاده فقط بر اساس اندیکاسیون و پس از ارائه توضیحات و کسب رضایت مادر انجام می گردد .

10 - پس از ارائه توضیحات لازم درمورد انواع زایمان( طبیعی و سزارین ) به مادر حق انتخاب داده می شود .

11 - انجام سزارین بر اساس اندیکاسیون می باشد

12 - انجام اپی زیاتومی فقط براساس اندیکاسیون انجام می گردد و از انجام روتین آن خودداری می شود .

13 - بلافاصله بعد از زایمان، نوزاد در آغوش مادر قرار داده می شود .