ساعات ملاقات

ساعات ملاقات به شرح ذيل مي باشد:

بخشهاي عمومي:  همه روزه از ساعت 15 الي 16

بخش هاي ويژه: روزهاي زوج و جمعه ها از ساعت 15 الي 16

باتوجه به دستورالعمل معاونت درمان دانشگاه شيد بهشتي، مبني براحتمال افزايش بيماران كرونا، ملاقات بيماران ايزوله در بخشهاي مختلف بيمارستان ممنوع مي‌باشد.