منشور حقوق کارکنان

از آنجائیکه توفیق خدمت به بیماران محترم و نجات جان انسانها در زمره برترین عبادات قرار دارد و نجات جان یک انسان ، از سوی شارع مقدس با نجات جان تمامی انسانها برابر محسوب شده  است و با توجه به اینکه مقدمه واجب (یعنی خدمت به بیماران محترم و نجات جان انسانها ) واجب است ، منشور حقوق کارکنان بیمارستان الغدیر بدین شرح تدوین گردیده است تا با رعایت آن ، خدمت متناسب با شان و منزلت بیماران گرامی فراهم گردد. 

حق در این منشور به معنی اختیار ، توانایی و مصونیت است و کارکنان  می توانند در مواردی بزرگوارانه از حق خود بگذرند.  

1 -  حق مصونیت از هر گونه تعرض و پرخاشگری گفتاری و کرداری.

2 -  حق داشتن امنیت برای ایفای وظایف شغلی اعم از امنیت مالی ، جانی  و شغلی.

3 -  حق حمایت و مساعدت قضایی از سوی مسئولین ، در مواردی که سبب انجام وظایف شغلی مورد پیگرد قرار می گیرند.

 4 - حق امتناع از انجام دادن اعمال خلاف اصول و قواعد حرفه ای که موجب آسیب دیدن جسمی یا روحی بیمار می شود و حق پایبندی به قسم نامه های حرفه ای در حدود شرع  و قانون.

 5 - حق تصمیم گیری بر پایه اصول علمی و قانونی و پروتکل های مصوب و حق داشتن استقلال در تصمیم گیری ها در حدود شرح وظایف.

 6 - حق برخورداری از سلوک مناسب و تکریم از سوی مسئولین، کارکنان، ماموران دولتی، بازرسان، بیماران و همراهان ایشان