مدیران میانی، سوپروایزرها و تیم پرستاری

مسئول فني داروخانه: خانم دكتر منشادي

گروه سوپروایزر باليني، اورژانس،آموزش،كنترل عفونت و ايمني بيمار :

سوپروايزرهاي باليني:

خانم رشیدی

خانم قاجاریه

خانم حسيني

خانم صبوري

خانم مرتضي

سوپروايزرهاي اورژانس:

خانم نگاري

آقاي عزيزي

آقاي غلامپور

سوپروایزر آموزشی:

خانم هاشمي

سوپروایزر کنترل عفونت و ایمنی بیمار:

خانم غمخوار

تیم سرپرستاری:

ICU 1: خانم يزدان پناه

ICU 2: خانم گشاسی

جراحی مردان: خانم صابري

جراحی زنان: خانم جوادي

CCU 2: خانم عظیمی

نوزادان: خانم اروانه

NICU: خانم طالبيان

ICU - OH: خانم علیزاده

Post CCU: خانم پارسايي

بلوک زایمان: خانم جعفری هرندی

زایمان : خانم شیخ

CSSD: خانم انيسي

آنژیوگرافی قلب: خانم مريدي

اتاق عمل: خانم طباخ

تیم مسئولین پشتیبانی:

دبیرخانه: خانم محبي

رئيس حسابداري: آقاي عبدالعلي

پذیرش و ترخیص: آقای بهادری

حراست: آقای شاد الله

درمانگاه: خانم نوري

روابط عمومی: خانم كمره ئي

تصویربرداری: خانم آيينه چي

آمار و مدارک پزشکی: خانم معینی

IT: خانم محرابي-خانم كياني

بهداشت حرفه ای: آقاي گلشني

بهداشت محیط: خانم جلادتی

تاسیسات : آقای یعقوبي

برق: آقاي كلانتري

تغذیه: خانم باقری

تجهیزات پزشکی: آقای عربیه

انبار: آقای احمدي

تدارکات: آقای باشتني