مدیران میانی، سوپروایزرها و تیم پرستاری

مسئول فني داروخانه:

خانم دكتر منشادي

گروه سوپروایزر باليني، اورژانس،آموزش،كنترل عفونت و ايمني بيمار :

سوپروايزرهاي باليني:

خانم حسيني

خانم صبوري

خانم مرتضي

سوپروايزرهاي اورژانس:

خانم رجب پور

آقاي عزيزي

آقاي غلامپور

سوپروایزر آموزشی:

خانم هاشمي

سوپروايزر كنترل عفونت:خانم صبوري

مسئول ايمني:

خانم حسيني

تیم سرپرستاری:

ICU 1: خانم يزدان پناه

ICU 2: خانم گشاسی

جراحی مردان: خانم صابري

جراحی زنان: خانم جوادي

CCU 2: خانم عظیمی

نوزادان: خانم اروانه

NICU: خانم طالبيان

ICU - OH: خانم علیزاده

Post CCU: خانم پارسايي

بلوک زایمان: خانم جعفری هرندی

زایمان : خانم شیخ

CSSD: خانم انيسي

اتاق عمل: خانم طباخ

تيم مسئولين پشتيباني:

مسئول دبیرخانه: خانم دهقان

مسئول حسابداري:خانم عبدالملكي

مسئول پذیرش و ترخیص: آقای بهادری

مسئول حراست: آقای فرد

مسئول درمانگاه: خانم نوري

مسئول روابط عمومی: خانم كمره ئي

سوپروايزر تصویربرداری: خانم هاشمي

مسئول آمار و مدارک پزشکی: خانم تشرفي

كارشناسان IT: خانم محرابي-خانم كياني

مسئول بهداشت حرفه ای: آقاي گلشني

مسئول بهداشت محیط: خانم جلادتی

مسئول تاسیسات : آقای یعقوبي

مسئول برق: آقاي كلانتري

مسئول تغذیه: خانم باقری

مسئول تجهیزات پزشکی: آقای عربیه

مسئول انبار: آقای احمدي

مسئول تدارکات: آقای باشتني