دکتر ابراهيم ذاكر
دکتر ابراهيم ذاكرریاست بیمارستان
محمدجعفر نعمت الهي
محمدجعفر نعمت الهيمترون (مدیر پرستاری)
دکتر اصغر عطایی
دکتر اصغر عطاییمسئول فني بيمارستان